Paweł: +48 517 041 009

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym Barfny.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.Barfny.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na Barfny.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Sklep Barfny.pl prowadzony jest przez: DaPa Dawid Mróz ul. Nowa 14, 47-143 Niezdrowice NIP: 969-140-90-37, REGON: 362499499.

2. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług Barfny.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY W Barfny.pl

1. Działalność

Barfny.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.Barfny.pl.

2. Obszar działania

Barfny.pl umożliwia również transport wszystkich pozycji asortymentu na terenie województw: Śląskiego i Opolskiego (wg. harmonogramu dostępnego na stronie www.Barfny.pl) za pośrednictwem transportu firmowego.

3. Kupujący

Z oferty Barfny.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Barfny.pl są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Barfny.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem dostawców Barfny.pl.

Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 10 zł brutto w przypadku zamówień poniżej 5kg. Barfny.pl skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty zamówienia w punktach odbioru w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 43A/18 lub w Niezdrowicach przy ul. Nowej 14.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Barfny.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie Barfny.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

3. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie tylko telefonicznie i najpóźniej dwa dni przed planowaną dostawą.

4. Prawo odstąpienia od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Barfny.pl. (Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną).

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Termin realizacji dostawy

a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od daty wpłynięcia zamówienia od Zamawiającego do sklepu Barfny.pl i harmonogramu dostaw dostępnego na stronie internetowej www.Barfny.pl.

b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w najbliższym dniu po złożeniu zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw dostępnym na stronie internetowej www.Barfny.pl, o godzinie wyznaczonej przez Barfny.pl – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) Barfny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w punktach odbioru w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 43A/18 lub w Niezdrowicach przy ul. Nowej 14 po wcześniejszym uzgodnieniu z Barfny.pl.

6. Dni wolne

Barfny.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. Barfny.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie możliwości zarezerwowania terminu dostawy.

7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Barfny.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

8. Odmowa realizacji zamówień

Barfny.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Barfny.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

9. Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Barfny.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP

IV. PŁATNOŚCI

Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

a) Gotówką przy odbiorze przesyłek

b) Gotówką przy odbiorze własnym w punktach odbioru w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 43A/18 lub w Niezdrowicach przy ul. Nowej 14

c) przelewem tradycyjnym lub za pomocą Transferuj.pl przy składaniu zamówienia na stronie www.Barfny.pl

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. W przypadku dostawy alkoholu dostawca przekaże zamówienie jedynie osobie pełnoletniej.

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Barfny.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. Barfny.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Barfny.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

c) Barfny.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Barfny.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Barfny.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Barfny.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email

Barfny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Barfny.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe

a) Rejestru jąc się w serwisie Barfny.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Barfny.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Barfny.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Barfny.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Barfny.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Barfny.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Barfny.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Barfny.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę Barfny.pl.